Stupanj 3 hipertenzija rizik 4 medicinske povijesti

stupanj 3 hipertenzija rizik 4 medicinske povijesti

Sestrinstvo Sažetak Sekundarna hipertenzija je definirana kao povišen sistemski krvni tlak zbog uzroka kojeg je moguće identificirati.

Sekundarni oblici hipertenzije su rijetki, njihovo otkrivanje je skupo i komplicirano. Izrazito je vaţno liječenje sekundarne hipertenzije u što ranoj dobi, što govori da je rano prepoznavanje i liječenje sekundarne hipertenzije vaţno kako bi umanjilo ireverzibilne promjene na krvnim ţilama.

stupanj 3 hipertenzija rizik 4 medicinske povijesti zašto se pojavljuje hipertenzija

Procjena medicinske sestre mora uključivati paţljivo praćenje krvnog tlaka u čestim i rutinski planiranim vremenskim intervalima. Ako je pacijent na antihipertenzivnim lijekovima, procjenjuje se krvni tlak kako bi se odredila učinkovitost i otkrila promjena krvnog tlaka.

stupanj 3 hipertenzija rizik 4 medicinske povijesti što je hipertenzija 2 žlice

Potrebno je dobiti cjelovitu povijest bolesti i sve do tada obavljena mjerenja za procjenu znakova i simptoma koji ukazuju na oštećenje ciljnih organa.

Vaţno je obratiti paţnju na brzinu, ritam i karakter apikalnih i perifernih pulsacija. Cilj skrbi usmjeren je na sniţavanje i kontrolu krvnog tlaka bez štetnih učinaka i bez nepotrebnih komplikacija i troškova.

stupanj 3 hipertenzija rizik 4 medicinske povijesti hipertenzije i moždani udar

Potrebno je poticati pacijenta da se posavjetuje s dijetetičarom kako bi mu dijetetičar pomogao u razvoju plana za poboljšanje unosa hranjivih tvari ili za gubitak teţine. Vaţno je poticati bolesnika na ograničavanje unosa natrija i masnoća, naglasiti da povećanje unosa voća i povrća će pozitivno utjecati na njegovo opće zdravstveno stanje i na kontrolu hipertenzije. Ključne riječi.

stupanj 3 hipertenzija rizik 4 medicinske povijesti sta raditi protiv visokog pritiska

Vidi