Mirta od hipertenzije

Frekvencija srca i njena varijabilnost kod bolesnika s hipertenzijom Karlo Kožul, Ksenija Vidović, Helga Heinzelman-Kožul, Senka Samardžić, Mirta Kopić, Miroslav Šram Sažetak U ovom radu istraživali smo autonomnu regulaciju rada srca putem frekvencije srca i njene varijabilnosti kod bolesnika s esencijalnom hipertenzijom i usporedili sa ispitanika zdrave kontrolne grupe.

mirta od hipertenzije kombinacija lijekova hipertenzije

Bolesnici s esencijalnom hipertenzijom imali su značajno kraći prosječni RR interval, odnosno bržu frekvenciju srca nego kontrolna grupa. Prosječna varijabilnost frekvencije srca je statistički značajno niža u hipertenzivnoj, nego u zdravoj kontrolnoj grupi. Na frekvenciju srca i njenu varijabilnost ukupno značajno utječu, pri mirnom i dubokom disanju: sistolički tlak, dijastolički tlak, masa lijevog ventrikula, dijastolička disfunkcija lijevog ventrikula, veličina lijevog atrija, trajanje hipertenzije, visina kolesterola i triglicerida.

mirta od hipertenzije priroda boli povezane s hipertenzijom

Najznačajnija negativna povezanost nađena je između varijabilnosti frekvencije srca i trajanja hipertenzije. U hipertenzivnoj grupi statistički je značajan ukupan utjecaj svih nezavisnih varijabli po Bortneru na varijabilnost frekvencije srca pri mirnom disanju. Frekvencija srca i njena varijabilnost povezane su sa osam temeljnih emocija kodu hipertenzivnih ispitanika i kontrolne skupine. Naši podaci pokazuju da bolesnici s dugotrajnom hipertenzijom imaju povišenu frekvenciju srca i reduciranu varijabilnost frekvencije srca, mirta od hipertenzije su poznati čimbenici rizika za povišeni kardijalni mortalitet.

mirta od hipertenzije opterećenje hipertenzije

Vidi